MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Ogłoszenia

Dodatkowa informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Lublinie, adres: Al. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin,

 2. wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  przez e-mail: dane.osobowe@mpwik.lublin.pl,
 3. dane osobowe uzyskane w związku z rekrutacją będziemy wykorzystywać w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje,

 4. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  a) przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

  b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wskazane w pkt a) powyżej;

  c) nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja,

 5. z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 m-cy, a następnie ulegną zniszczeniu.

 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT (firma BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Przemysłowa 4a); podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami; dane mogą zostać przekazane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;  podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu,

 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),

 9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych określonych w pkt 4 lit a) jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem Pani/Pana w rekrutacji; niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym; w zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (dane inne niż wymienione w pkt 4 lit. a) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 Szanowni Państwo,
Podajemy również adres mailowy na który należy przesyłać CV, po wyrażeniu zgody na dobrowolne przechowywanie swoich danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Lublinie:

rekrutacja@mpwik.lublin.pl

Ponadto informujemy, że CV, które nie będą opatrzone w/w klauzulą, będą usuwane z naszej bazy i niszczone.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl