MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   

 
          
”
                                


„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE”
– PROJEKT ZAKOŃCZONY


INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Za wdrożenie przedsięwzięcia odpowiedzialne było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie
Sp. z o.o. (Beneficjent projektu).
 
Cel zasadniczy:
-    uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Lublin

Cele ilościowe:
-    liczba osób nowopodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 7108
-    liczba osób nowopodłączonych do sieci wodociągowej: 82

Cele jakościowe:
-    utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie Lublina, w tym także zmniejszenie strat wody w sieci
-    wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych
-    zmniejszenie negatywnego oodziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne
-    zapewnienie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni ścieków "Hajdów"
-    poprawa komfortu życia mieszkańców
-    poprawa efektywności działania systemu wodno-ściekowego w Lublinie
-    poprawa możliwości gospodarczego rozwoju Lublina i okolic
-    rozwój systemu kanalizacyjnego na terenie obecnie nieuzbrojonym

Zakres rzeczowy projektu:
-    budowa kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości 58,53 km - kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, kolektor NII)
-    modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości 37,74 km)
-    budowa sieci wodociągowych (o łącznej długości 3,86 km) 
-    modernizacja sieci wodociągowych (o łącznej długości 48,89 km)
-    modernizacja magistrali wodociągowej (o łącznej długości ok. 2,3 km)
-    modernizacja oczyszczalni ścieków „Hajdów"
-    modernizacja stacji wodociągowej „Zemborzycka"

Kontrakty zrealizowane w ramach projektu:
20 kontraktów usługowych, w tym m.in.:
-    opracowanie dokumentacji projektowej, przetargowej; promocja projektu, przygotowanie projektu

21 kontraktów  budowlanych, w tym:
-    8 kontraktów  dotyczących inwestycji kubaturowych (oczyszczalnia ścieków „Hajdów", stacja wodociągowa "Zemborzycka")
-    13 kontraktów dotyczących inwestycji liniowych (m.in. budowa/przebudowa sieci wod.kan., budowa kolektora sanitarnego, modernizacja magistrali wodociągowej)

Ramy czasowe projektu:
Data rozpoczęcia: październik 2008 r.
Data zakończenia: wrzesień 2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 311 581 364,76 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE 147 360 713,00 PLN

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl